Pomoć:Naslovi i podnaslovi

Sljedeća objašnjenja su o člancima na Wikirječniku. Pomenuti naslovi i podnaslovi na ovoj stranici ne obraćaju se neophodno sekundarnim stranicama (kao što su stranice za razgovor, stranice projekata ili korisničke stranice) na kojima se mogu koristiti bilo kakvi naslovi i podnaslovi srodni razgovorima i sadržajima tih stranica.

Naslovi i podnaslovi uredi

Naslovi (drugi stepen: ==Naslov==) su imena svih jezika na bosanskom jeziku čije riječi se koriste kao članci. Ako se neka riječ nalazi u više jezika, odvojite jezike sa ---- horizontalnom crtom. Nemojte pisati npr. Bosanski jezik kao naslov, jer jezik se podrazumijeva.

==Bosanski==

----

==Engleski==

----

==Ruski==

Podnaslovi (treći i viši stepeni: ===Podnaslov 1===):

Podnaslovi trećeg stepena su imena gramatičkih pojama koji objašnjavaju funkciju riječi i mogu biti sljedeći (pod naslovom bosanskog jezika kao primjer):

==Bosanski==
===Imenica===
===Zamjenica===
===Pridjev===
===Glagol===
===Predlog===
===Prilog===
===Uzvik===
===Idiom===
Imenica se koristi kao podnaslov ako se riječ koristi kao imenica. Imenice mogu biti vlastite (osobne) ili zajedničke. Ne treba se naznačiti da li je neka riječ vlastita (osobna) ili zajednička.
Zamjenica se koristi kao podnaslov ako se riječ koristi kao zamjenica.
Pridjev se koristi kao podnaslov ako se riječ koristi kao pridjev.
Glagol se koristi kao podaslov ako se riječ koristi kao glagol. Glagoli mogu biti prelazni ili neprenazni. Potrebno je naznačiti da li je glagol prelazni ili neprelazni u zagradi prije značenja riječi.
Predlog se koristi kao podnaslov ako se riječ koristi kao predlog.
Prilog se koristi kao podnaslov ako se riječ koristi kao prilog.
Uzvik se koristi kao podnaslov za riječ ili grupu riječi koje se koriste kao uzvici.
Idiom se koristi kao podnaslov za riječ ili grupu riječi koje se koriste kao idiomi.

Sekundarni podnaslovi trećeg stepena koji se mogu koristiti su:

===Prefiks===
===Sufiks===
===Slovo===
===Broj===
===Simbol===
Prefiks se koristi kao podnaslov za prefikse. Obično, ime članka će početi sa -.
Sufiks se koristi kao podnaslov za sufikse. Obično, ime članka će se zavšiti sa -.
Slovo se koristi kao podnaslov za slova koja su ubačena kao imena članaka.
Broj se koristi kao podnaslov za brojeve. Molimo Vas da obratite pažnju: ovaj podnaslov se može koristiti samo kad je ime članka numerička cifra (npr. 8). Nemojte koristiti ovaj podnaslova ako je ime članka (broja) ispisano slovima (npr. osam).
Simbol se koristi kao podnaslov za slova, sličice i ostale simbole koji se nalaze u Unikodu. Simboli mogu biti slova na jednom jeziku i npr. naučni simboli. Označite sekciju i objasnite šta simbol znači.

Podnaslovi stepena višeg od tri su (u primjeru sa "Bosanski" i "Imenica"):

==Bosanski==
===Imenica===
====Izgovor====
====Etimologija====
====Upotreba====
====Sinonimi====
====Antonimi====
====Izvedene riječi====
====Srodne riječi====
====Prevod====
====Preporuke====
====Spoljašnje veze====
====Također vidite====
Izgovor se koristi kao podnaslov kad se objašnjava kako se riječ(i) izgovara(ju).
Etimologija se koristi kao podnaslov kad se pokazuje odakle riječ potiče.
Kad koristite ovaj podnaslov, formatirajte ga ovako: npr. Arapski [[neka riječ napisana arapskim slovima]]. Ako riječ potiče od nekog drugog jezika (npr. grčki) a npr. je došla u glavni jezik preko arapskog, formatirajte podnaslov ovako: npr. Arapski [[riječ napisana arapskim slovima]] < Grčki [[riječ napisana grčkim slovima]].
Upotreba se koristi kao podnaslov kad se objašnjava upotreba riječi. Ovaj podnaslov nije puno bitan i treba se koristi samo kad je moguće da postoji neregularni pojam. Npr. koristite ovaj podnaslov za riječ čovjek kad objašnjavate da u množini riječ nije čovjeki nego ljudi.
Sinonimi se koristi kao podnaslov kad se listaju sinonimi glavne riječi.
Antonimi se koristi kao podnaslov kad se listaju antonimi glavne riječi.
Izvedene riječi se koristi kao podnaslov kad se listaju riječi koje su izvedene (izgrađene) od glavne riječi. Npr. aba: izvedena riječ: abadžija.
Srodne riječi se koristi kao podnaslov kad se listaju riječi koje su srodne ali nisu izvedene od glavne riječi.
Prevod se koristi kao podnaslov kad se listaju prevodi glave riječi. Koristite šablone za tabelu za prevode.
Preporuke se koristi kao podnaslov kad se listaju preporuke odakle je informacija o nekoj riječi stigla. Koristite ovo samo kad listate književne/pisane preporuke ili internet stranice.
Spoljašnje veze se koristi kao podnaslov kad se listaju veze van Wikirječnika. Ovo može da uključuje i Wikipediju.
Također vidite se koristi kao podnaslov kad se listaju veze u Wikirječniku ka stranicama i drugim riječima ako informacije na tim vezama ne pripadaju ni jednom drugom podnaslovu.