මරණය

SinhalaUredi

ImenicaUredi

මරණය (maraṇaya)

  1. smrt