අම්මා

SinhalaUredi

ImenicaUredi

අම්මා (ammā)

  1. majka